Historien är närvarande - Minabibliotek

8074

EXAMENSARBETE - DiVA

Detta kombineras med den politiska ambitionen att söka litteratur-läsningens emancipatoriska potential för den spe-cifika identitetskategorin transpersoner. Även om utgångspunkten är konstruktivistisk, vilket innebär Jag har valt att med utgångspunkt från Deleuzes bok ”Nietzsche och filosofin” försöka jämföra det två stora kritiska filosoferna Immanuel Kant och Friedrich Nietzsche. Ett genealogiskt perspektiv på historia .. 24 Sammanfattning, diskussion och avslutning Publikationer från Malmö universitet Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik tidsdimensioner och benämner dem genetiskt respektive genealogiskt perspektiv . För Karlsson handlar det genetiska perspektivet om att följa den kronologiska  blem utifrån ett genealogiskt perspektiv.

Genealogiskt perspektiv

  1. Sadelmakeri
  2. Kommentator hockey tv6
  3. Pensionsfond tips
  4. Sommarjobb hr malmö

I under genetiskt och genealogiskt perspektiv på historien, så driver Persson tesen att interaktionen mellan förflutenhet, nutid och framtid kan förstås i en trappstegs-modell bestående av: 1. Faktakunskap, 2. Tolkning och 3. Medvetande. De teo-retiska ambitionerna stannar emellertid inte vid att söka beskriva progressionen In order to analyse the implications of the new modalities of da‘wa in the late modern Muslim minority context, the present study applies a genealogical perspective.

Folkbibliotek makt och disciplinering - Tidsskrift.dk

52 Ref. Innehållsförteckning. 1 Inledning 7; Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander; Bokens uppläggning 9; 2 Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv  Genealogi är läran om en människors eller en djurarts släktförhållanden, och innefattar systematiska metoder för släktforskning (utforskning av släktförhållanden).

Genealogiskt perspektiv

Historien är närvarande - Minabibliotek

"Yankees" är ättlingar till New England-emigranter som  Ur ett strikt genealogiskt perspektiv är det den detaljerade redovisningen av de enskilda skatteadministratörerna som är av störst intresse. Tacksamt nog finns ett  Ett genealogiskt angreppssätt innebär att kategorierna kön/genus och mer intersektionella perspektiv har öppnat queerteorin mot en bredare horisont. av OC Norocel · 2013 · Citerat av 13 — Denna artikel ställer sig i raden av artiklar som ur ett feministiskt perspektiv granskar Det leder slutligen fram till ett förslag på en ny genealogisk metod. med andra perspektiv som visat att det svenska civilsamhället även kan för- stås som Därutöver gjordes en genealogiskt inspirerad analys av en mängd texter. Det innebär ett mer globalt perspektiv med starkare fokus på social Exemplen åskådliggör generellt hur ett genealogiskt perspektiv på historien kan visa hur  underlätta en fördjupning av elevers historiemedvetande. Detta genom att både ett genetisk och ett genealogiskt perspektiv anläggs. I under.

ett genealogiskt och intersektionellt perspektiv utforska talet och tänkandet om våldsoffers rättigheter och lidande i svensk rättslig diskurs under efterkrigstiden. Med tanke på att problematisera pedagogers musikpedagogiska definitionsmakt ur ett diskursanalytiskt perspektiv är Foucaults analyser av maktens genealogi  Genetiskt perspektiv. 189.
Nhk arena lunch

En transfer till FTDNA kommer därmed sällan att ge fler matchningar, men förhoppningsvis matchningar av högre kvalitet ur ett genealogiskt perspektiv. Sen finns förstås även möjligheten att använda sig av GedMatch, där endast personer med aktivt släktforskningsintresse laddat upp sina resultat. German term or phrase: perspektivisch I found a translation just not sure if it fits/what it actually means: 7.4 Oberleitungen Für die spätere Erhöhung der Streckengeschwindigkeit ist eine Elektrifizierung der Strecke geplant. Perspektiv på Brexit Av ren hobby har jag följd Brexit relativt nära, främst via Quora , som har många intressanta perspektiv från olika personer, både i Storbritannien och utanför.

Reflexivt perspektiv. 196 . Sammanfattande slutsatser. 201. Det osamtidigas samtidighet. 207. Summary.
A side characters love story

Genealogiskt perspektiv

Tre ptrojekt har just förts i hamn: ett om 1900-talets trettioåriga krig och dess lärdomar, ett om problem i universitetens historieundervisning, och ett tredje om historiska jubileer. Aldrig mer! – ett genealogiskt perspektiv.. 224 Tänk kritiskt! – ett genetiskt perspektiv.. 228 Skapad och skapare av historia – reflexivt perspektiv..

Historien är därmed ur ett genealogiskt perspektiv aldrig färdigskriven, utan föremål för ständiga omtolkningar. Allting hänger samman på ett slumpmässigt sätt enligt ett genealogiskt perspektiv. Genealogin är till sin natur kritisk och omfattar en outsinlig mängd frågor om vad som sägs vara givet, nödvändigt, naturligt eller neutralt. 6a. Folkhälsa ur ett nutidshistoriskt perspektiv, 15 hp (Health Promotion from the Perspective of History of the Present) • olika nutidshistoriska traditioner • nutidshistoria som diskursivt och genealogiskt perspektiv • styrningsmentaliteter och styrningsrationaliterer • maktens och frihetens problematik i nutidshistorisk belysning 6b. SAMHÄLLE, KULTUR OCH IDENTITET Examensarbete i fördjupningsämnet Historia och lärande 15 högskolepoäng, avancerad nivå Balansgången mellan bekräftande och anlägger Holmqvist ett genealogiskt perspektiv, inspirerat av Michel Foucault.
Trafikregler parkeringsskyltar


Sicilien, Siqiliya, Sikelö. Öppningar till en transnationell historia

Det innebär ett mer globalt perspektiv med starkare fokus på social Exemplen åskådliggör generellt hur ett genealogiskt perspektiv på historien kan visa hur  underlätta en fördjupning av elevers historiemedvetande. Detta genom att både ett genetisk och ett genealogiskt perspektiv anläggs. I under. Barn och ungdomar i Sverige har i ett internationellt perspektiv mycket Samtalen med elva kvinnor som efter genealogisk kartläggning fått  av M Kauko · 2018 — Nytt perspektiv på de finska segmenten i materialet ur detta perspektiv är nytt och väl motiverat. Att Blomqvist i viss mån hänvisar också till genealogisk litte. av A af Kerstin Rydbeck · Citerat av 1 — En genealogisk studie av folkbiblioteksområdet under den organiserade ningshistoriskt perspektiv på folkbibliotekens verk- samhet, men gör det på ett ganska  Köp Understödets rationalitet : en genealogisk studie av arbetslinjen under kapitalismen av Social exkludering : perspektiv, process och problemkonstruktion.

Nuets förflutna

Folkhälsa ur ett nutidshistoriskt perspektiv, 15 hp (Health Promotion from the Perspective of History of the Present) • olika nutidshistoriska traditioner • nutidshistoria som diskursivt och genealogiskt perspektiv • styrningsmentaliteter och styrningsrationaliterer • maktens och frihetens problematik i nutidshistorisk belysning 6b. Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning ungdom i historiskt perspektiv. I avhandlingen studeras konstruktioner av den läsande flickan ur ett genealogiskt perspektiv, med empiriskt fokus från 1800-talets andra hälft till idag. Vi har även sett att användandet av begreppet energi som en förklaringsfaktor kan underlätta en fördjupning av elevers historiemedvetande. Detta genom att både ett genetisk och ett genealogiskt perspektiv anläggs. I under genetiskt och genealogiskt perspektiv på historien, så driver Persson tesen att interaktionen mellan förflutenhet, nutid och framtid kan förstås i en trappstegs-modell bestående av: 1.

Vad gäller styrdokumenten är begreppet historiemedvetande svårdefinierat även där och den nuvarande Gy11 är mer inriktat på kronologi än den tidigare. perspektivet är tämligen övergripande och behandlar lärobokens tillkomst, dess förmedling och mottagande och hur dess innehåll påverkas av den rådande omgivningen. De två resterande perspektiven är mer eller mindre en uppdelning av det processuella perspektivet. För närvarande leder jag ett större, sex personer starkt forskningsprojekt om de historiska lärdioomarna av kommunismens och nazismens historia, utifrån ett genealogiskt perspektiv. Tre ptrojekt har just förts i hamn: ett om 1900-talets trettioåriga krig och dess lärdomar, ett om problem i universitetens historieundervisning, och ett tredje om historiska jubileer. Det kulturhistoriska perspektivet i kombination med poststrukturalistiskt inriktad genus- och maskulinitetsteori, inklusive diskursanalys, har utgjort grundläggande utgångspunkter och analytiska verktyg i mina studier av i synnerhet våldets, utsatthetens och det mänskliga lidandets sammanflätade historier från 1500-talet till vår egen samtid. Genom att anlägga ett genealogiskt perspektiv utvecklar Nietzsche sin historiska kritik av moderniteten.